Download algemene voorwaarden

Hieronder onze algemene voorwaarden van Myst artshop

Algemene voorwaarden Myst artshop
Kvk Den Haag nr.: 27155433

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Myst artshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Myst artshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle informatie op deze site is onder voorbehoud. Opgegeven maten op onze site zijn, indien geleverd met lijst, de lijstmaat en kunnen afwijken. Kleuren wijken vaak af door de verschillende instellingen op computers! Myst artshop is niet verplicht tot het verkopen van de op deze site getoonde producten. Het is mogelijk dat een product niet beschikbaar is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Myst artshop. Myst artshop is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Myst artshop dit mee binnen tien (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.4 Indien om welke reden dan ook de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt myst artshop er zorg voor dat -als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor myst artshop mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.2 Voorgaande prijzen komen met het publiceren van nieuwe prijzen te vervallen. Bij afhalen van producten kunnen persoonlijke en van de prijslijst afwijkende afspraken worden gemaakt.

3.3 Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op drie wijzen worden voldaan: a. door middel van electronische vooruitbetaling (optie: via iDEAL tijdens Bestelprocedure b. door middel van betaling aan de postbezorger indien en voorzover er door Klant tijdens de Bestelprocedure voor "bezorging onder rembours" gekozen wordt. c. door middel van betaling kontant of Pin bij afhaallocatie Torenstraat 168 2513BW Den Haag.
3.4 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Myst artshop.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Myst artshop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Verzending van producten
4.1 Indien u laat toezenden, controleer dan de zending op beschadigingen voordat u hem in ontvangst neemt. Door deze in ontvangstname, accepteert u de toegezonden producten van Myst artshop en kan er hierop later niet meer teruggekomen worden.
4.2 Het versturen geschiedt op kosten van de koper.
 

Artikel 5 Leveringstermijn
5.1 De leveringstermijnen zoals vermeld op de Website en alsmede in bevestigingse-mails zijn bindend.
5.2 Myst artshop zal zich tot een uiterste inspannen deze afgegeven leveringstermijnen te behalen.
5.3 Indien en voorzover Myst artshop niet binnen de afgegeven leveringstermijn de bestelde Producten aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 2.4 is dan van overeenkomstige toepassing.
 

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
6.1 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Myst artshop  de factuurwaarde van de desbetreffende producten tegen retournering daarvan restitueren.
6.2 Overschrijding van de leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. U bent in dat geval slechts gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.3 De aansprakelijkheid van Myst artshop is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling/overeenkomst.

Artikel 7. Eigendom
7.1 Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Myst artshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat al op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Myst artshop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Myst artshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Myst artshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9 Herroepingsrecht
9.1 De Klant heeft het recht de geleverde Producten binnen tien (10) werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Myst artshop mits: a. de Producten  niet beschadigd zijn. b. de Producten op kosten van de Klant teruggezonden worden; niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Myst artshop.
9.2 De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds is betaald; teruggave van de verzendkosten is hiervan uitgesloten. Artikel 2.4 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10. Diversen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Myst artshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Myst artshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2 Myst artshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
10.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.4 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.